Stooorm

37 tekstów – auto­rem jest Stooorm.

nie nau­czysz się la­tać od­mie­rzając kro­ki do przepaści 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 marca 2013, 19:55

"nie mar­nuj "dziś", bo "jut­ra" będziesz żałować!" 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 kwietnia 2012, 09:34

Na­wet anioły upa­dają na ko­lana i pot­rze­bują bo­haterów. Miej od­wagę je podnieść. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 grudnia 2010, 15:26

...Cza­sami w oczach i ser­cu dru­giego człowieka możesz od­kryć cząstkę siebie, a to dla­tego że my ludzie kieru­jemy się ty­mi sa­mymi zacho­waniami. To co jest wyjątko­wo to nasze dusze niektórzy na­zywają to ener­gią. Wy­miana duszy to coś nieziem­skiego kar­miczne­go sięgające­go da­lej niż wszys­tkie konwenanse... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 listopada 2010, 10:21

... w chaosie myśli wy­cieram utar­te wzor­ce tan­detne­go spkojou... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 października 2010, 21:39

Jak człowiek nis­ko upa­da prosząc ko­goś o miłość. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 września 2010, 09:32

Żyć chwilą te­raźniej­szą z myślą o tym, co może być. Mając coś w głowie trzy­mam to w ręce. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 czerwca 2010, 10:46

Człowiek od­kry­wać po­winien miłość w so­bie i dążyć do niej każde­go dnia bez względu na oko­liczności. Nies­te­ty wszys­tko, co nas otacza jest in­ter­pre­tacją. Kocha­my ob­raz ta­ki, ja­ki widzi­my, słyszy­my i czu­jemy, a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 czerwca 2010, 21:31

Kiedyś ro­biłam wszys­tko, aby się zniszczyć, a te­raz sta­ram się mieć w so­bie ciszę. Ciszę, o której zaw­sze marzyłam. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 kwietnia 2010, 22:13

Człowiek jest sumą swoich myśli. Gdy sam nie umie zap­rzes­tać chaoso­wi w swo­jej głowie nie pozbędzie się nad­mier­ne­go ba­gażu, ja­ki nosi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 grudnia 2009, 11:39

Stooorm

Mam w sobie dwie osobowości - jedna jest bardzo anielska i racjonalna, a druga dość szalona i hałaśliwa. Obawiam się, że to powoduje masę wewnętrznych konfliktów. Wychodzę z założenia, że spontan jest najważniejszy!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Stooorm

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność